Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, elérhetőség

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Székhely:1013 Budapest, Attila út 13/a
Postacím:1253 Budapest, Pf. 6.
Telefonszám:+36 1 325-2400
Fax:+36 1 325-2444
E-mail cím:bfvk@bfvk.hu
Honlap:www.bfvk.hu

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.2 Szervezeti felépítés

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Megnevezés Dátum
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (2 MB) 2023-04-07

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.3 Szervezet vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Megnevezés Dátum
BFVK Zrt. vezetőinek neve, beosztása és elérhetősége (108 KB) 2023-04-07

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.4 Ügyfélszolgálati adatok

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.5 Testületi szerv adatok

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.6 Irányított szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.7 Gazdasági társaságok

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.8 Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.9 Alapított szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.10 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban

Hivatalos név:Budapest Főváros Önkormányzata
Székhely:1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Postacím:1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Telefonszám:+36 1 327-1000
Fax:+36 1 318-8689
E-mail:ugyfelszolgalat@budapest.hu
Honlap:www.budapest.hu
Ügyfélszolgálat:

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Szerda: 8:00 - 18:00
Kedd, Csütörtök: 8:00 - 16:30
Péntek: 8:00 - 14:00

Hivatalos név:Budapest Főváros Önkormányzata Ügyfélszolgálati Iroda
Székhely:1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
Postacím:1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
Telefonszám:+36 1 327-1000; +36 1 327-1208; +36 1 327-1209
Fax:+36 1 318-8689
E-mail:ugyfelszolgalat@budapest.hu
Ügyfélszolgálat:

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Szerda: 8:00 - 18:00
Kedd, Csütörtök: 8:00 - 16:30
Péntek: 8:00 - 14:00

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonság

Vagyongazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek

 1.     Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete
      Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
 1.     Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 41/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete
      a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető
      bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól
 1.     Budapest Főváros Közgyűlésének 40/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
      a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
 1.     Budapest Főváros Közgyűlésének 50/1998. (X. 30.) számú önkormányzati rendelete
      Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről

Kapcsolódó fájlok:

Megnevezés Dátum
2024. évi Kollektív szerződés (2024.01.15-től hatályos) (2 MB) 2024-01-15
A BFVK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (2023.04.07-től hatályos) (1 MB) 2023-04-07
Alapszabály (2022.12.23-tól hatályos) (282 KB) 2022-12-23
2022. évi Személyes adatok kezeléséről szóló szabályzat (15 MB) 2022-03-04
Versenyeztetési Szabályzat (2022.01.01-től hatályos) (3 MB) 2022-01-01
Jogszabályok (2021.02.05-től hatályos) (138 KB) 2021-02-05

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.2 Tevékenység tájékoztató

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.3 Helyi Önkormányzat feladatai

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.4 A hatósági ügyek intézésének rendje

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.5 Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Megnevezés Dátum
2023. évi Közfeladat-ellátási szerződés (29 MB) 2023-06-15

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.6 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Megnevezés Dátum
A BFVK nyilvántartásai (161 KB) 2020-12-15

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.7 Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.8 Testületi szerv döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.9 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.10 Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: Folyamatosan   Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával

2.11 Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Ingatlan hasznosítási szerződések az alábbi linken érhetők el.

LINK

Megnevezés Dátum
Hirdetmények, pályázatok nyilvántartása 2024.06.17 (1 MB) 2024-07-01
Hirdetmények, pályázatok nyilvántartása 2024.05.16 (88 KB) 2024-05-16
Hirdetmények, pályázatok nyilvántartása 2024.04.18 (426 KB) 2024-04-18
Hirdetmények, pályázatok nyilvántartása (2024.02.20-as állapot) (444 KB) 2024-02-20

Frissítés: Folyamatosan   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.12 Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.13 Közérdekű adatok igénylésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Biztonsági és informatikai igazgatóság

Székhely:1013 Budapest, Attila út 13/a
Postacím:1013 Budapest, Attila út 13/a
Telefonszám:+36 1 325-2400
E-mail cím:gerocs.gyula@bfvk.hu
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:Gerőcs Gyula (közérdekű adatigénylések megválaszolására köteles személy)
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Az adatigényléseket a gerocs.gyula@bfvk.hu e-mailcímre, Gerőcs Gyula Biztonsági és informatikai igazgatónak címezve kérjük megküldeni.

A BII a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget.

Az adatigénylésnek az igénylő által kívánt, közérthető formában és módon teszünk eleget.

Ha kért adatot a BFVK Zrt. korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta, az elérési útvonal megjelölésével teljesítjük az igényt.

A részletes szabályokat "a közérdekű adatok elektronikus közzétételéről, valamint a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat" tartalmazza.

Megnevezés Dátum
Közérdekű adatok kezeléséről szóló szabályzat (6 MB) 2022-12-27

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.14 Statisztikák jogszabály alapján

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2023

Az_üzleti_szolgáltatások_kibocsátási_árjelentése_2023._I._negyedév

Az_üzleti_szolgáltatások_kibocsátási_árjelentése_2023._II._negyedév

Az_üzleti_szolgáltatások_kibocsátási_árjelentése_2023._III._negyedév

Negyedéves_beruházásstatisztikai_jelentés_2023._I._negyedév

Negyedéves_beruházásstatisztikai_jelentés_2023._II._negyedév

Negyedéves_beruházásstatisztikai_jelentés_2023._III._negyedév

Negyedéves_teljesítménystatisztikai_jelentés_2023._I._negyedév

Negyedéves_teljesítménystatisztikai_jelentés_2023._II._negyedév

Negyedéves_teljesítménystatisztikai_jelentés_2023._III._negyedév

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.15 Statisztikák közérdekű adatokról

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.16 Közérdekű adatok hasznosítási szerződései

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.17 Közérdekű adatok felhasználási feltételei

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.18 Különös és egyedi közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.19 Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül   Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.20 Közadat újrahasznosítási szerződési feltételek

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.21 Közadat újrahasznosítási díjszabás

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.22 Közadat újrahasznosítási jogorvoslat

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.23 Közadat újrahasznosítási szerződések

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.24 Közadat digitalizálási megállapodások

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.25 Közadatra vonatkozó szervezeti szabályzók

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül   Megőrzés: Az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok
3.1 Éves költségvetések, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetés_2014

Költségvetés_2015

Költségvetés_2016

Költségvetés_2017

Költségvetés_2018

Költségvetés_2019

Költségvetés_2020

Költségvetés_2022

Költségvetés_2023

Számviteli beszámolók_2014

Számviteli beszámolók_2015

Számviteli beszámolók_2016

Számviteli beszámolók_2017

Számviteli beszámolók_2018

Számviteli beszámolók_2019

Számviteli beszámolók_2020

Számviteli beszámolók_2021

Számviteli beszámolók_2022

Frissítés: A változásokat követően azonnal   Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

3.2 Személyi juttatások

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Megnevezés Dátum
Gazdálkodási_adatok_2024._I._negyedév (70 KB) 2024-04-17
Gazdálkodási_adatok_2023._III._negyedév (12 KB) 2024-04-02
Gazdálkodási_adatok_2023._IV._negyedév (71 KB) 2024-04-02
Gazdálkodási_adatok_2022._IV._negyedév (69 KB) 2024-03-25
Gazdálkodási_adatok_2023._I._negyedév (71 KB) 2024-03-25
Gazdálkodási_adatok_2023._II._negyedév (71 KB) 2024-03-25

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.3 Szerv által nyújtott támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig   Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

3.4 Öt millió forint feletti szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Megnevezés Dátum
Szerződések_közzétételi_listája_2024.06.30 (1 MB) 2024-06-30
Szerződések_közzétételi_listája_2024.06.02 (1 MB) 2024-06-02
Szerződések_közzétételi_listája_2024.05.05 (1 MB) 2024-05-05
Szerződések_közzétételi_listája_2024.04.07 (361 KB) 2024-04-07
Szerződések_közzétételi_listája_2024.02.20 (331 KB) 2024-02-20

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig   Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

3.5 Koncessziós adatok

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.6 Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.7 EU támogatással megvalósult projektek

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem áll rendelkezésre.

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával

3.8 Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Bővebb információért kérjük, látogasson el a Közbeszerzési Adatbázis oldalra.

A megnyíló linken kérem válassza az "Eljárás" vagy "Szerződés" menüpontot, illetve az "Eljárás" menüponton belül az érdeklődésének megfelelő alpontot, majd kattintson rá.

Az így megnyíló oldalon töltse ki a megfelelő kereső mezőt (Pl.: Ajánlatkérő szervezet neve: bfvk) majd üssön egy Enter-t.

A találatokat a lap alján láthatja.

Frissítés: Negyedévente   Megőrzés: Legalább 1 évig archívumbantartásával